Ãëàâà ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè Êèðãèçñòàíà Êåíåøáåê Äóøåáàåâ (íà ïåðâîì ïëàíå) è Ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü Îðãàíèçàöèè Äîãîâîðà î êîëëåêòèâíîé áåçîïàñíîñòè Íèêîëàé Áîðäþæà (íà âòîðîì ïëàíå) íà âñòðå÷å ãëàâû ÎÄÊÁ ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ñèëîâûõ âåäîìñòâ Êèðãèçèè.

– Сооронбай Жээнбековдун өлкө президенттигине шайланганына 2 жыл болду. Өлкөнүн башчысы катары 2 жыл ичинде кандай жыйынтык көрсөттү?

– Коррупцияга каршы күрөшүү иштери жүрүп жатат. Бул боюнча айта турган иштер көп эле. Кошуна мамлекеттер менен болгон мамиле калыбына келтирилди. Жакшы иштер жасалды деп айтсак болот. Ал эми жетишпеген жактары парламент менен өкмөткө карата айтылган сын-пикирлер көп. Алардын иши коомчулукту канааттандырбай жатат. Парламент менен өкмөткө басым жасап, экономика менен алектенсе дагы иштер алдыга жылат.

Булак: super.kg

Макала жактыбы?

НетДа
0
0
Loading...

Пикир кошуңуз

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
Пожалуйста, введите ваше имя здесь

Просмотров: